anja.jpg

STIFTER

&

INDEHAVER 

Mit navn er Anja. Jeg er indehaver af Relationsformidlerne og ansat som pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriet.

Min altoverskyggende ambition med Relationsformidlerne er at klæde fagpersoner på til at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for samspil generelt.

 

Dette med henblik på at sikre dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der bidrager til, at flere børn får et liv, hvor de med en sund selvfølelse intakt har mulighed for at forfølge deres mål og drømme.

 

 

Uddannelse

Uddannelse: Cand. pæd. i pædagogisk psykologi,  professionbachelor i pædagogik, certificeret Marte Meo- terapeut & supervisor, konfliktmægler v. Center for Konfliktløsning,

proceskonsulentuddannelsen ved COK.

 

Baggrund 

Jeg har trådt mine gange inden for det pædagogiske felt siden år 2001 og arbejdet indenfor såvel almenområdet med vuggestue- og børnehavebørn som indenfor det specialpædagogiske område med kriminelle unge samt som familiebehandler på Frederiksberg

Jeg har et brændende engagement i forhold til den forebyggende og tidlige indsats.

Jeg er særlig optaget af at hjælpe professionelle med at kvalificere deres relationskompetence for herved at skabe inkluderende læringsmiljøer og de bedste

livs - og udviklingsbetingelser for alle børn.   

De strukturelle betingelser i dagtilbud og skoler bevirker, at alle løber stærkt og kontinuerligt presses af krav om dokumentation, evalueringer og målinger.

Tid og ressourcer er en mangelvare, og det er helt naturligt, at mange professionelle bliver ramt af en snigende utilstrækkelighedsfølelse i arbejdet med børnene.

Jeg erfarer, at pædagogiske fagpersoner i dag står tvivlende og søgende i

deres ansvar for børn og unge og mangler en praksis, der bedre kan støtte og udvikle fællesskabet uden at skulle gribe til gamle greb som forbud, skældud, trusler og straf, der udspringer af tanken om, at ”hvis ikke du vil høre, må du føle!”

Aktuelt er debatten om dagtilbud mere optaget af form, læreplaner og målinger. Debatten burde dreje sig om relationskompetence, som vi ved virker! 

Udviklingsstøttende relationer kan betragtes som psykologiske vitaminpiller. 

Vi ved, at udviklingsstøttende samspil generelt styrker og fremmer sikker tilknytning, sund trivsel og livskvalitet hos mennesker i alle aldre. Vi skal blive dygtigere til at observere og analysere vore relationer.

Med Relationsformidlerne ønsker jeg at hjælpe fagpersoner til at blive endnu mere relationskompetente, åbne op for nye handlemuligheder i praksis og

forebygger at

  • fagpersoner "brænder ud" og sygemeldes med stress

  • børn segregeres til specialtilbud og diagnosticeres

  • børn bliver følelsesmæssigt uregulerede og ukoncentrerede 

  • børn går igennem livet med et utrygt tilknytningsmønster og lavt selvværd 

Relationsformidlerne har adgang til et stort netværk af de bedste pædagogiske konsulenter i Danmark

 

Relationsformidlerne har adgang til et bredt netværk af pædagogiske konsulenter og psykologer, der løser opgaver på freelance basis. Mød blandt andet Relationsformidleren Elsebeth Gjesing og Sofie Henriksen, som er undervisere på relationskompetenceworkshops sammen med Anja Kristine Hvidberg Olsen

 

RELATIONSFORMIDLER 

Elsebeth Gjesing 

Mit navn er Elsebeth, og til daglig er jeg ansat som pædagogisk konsulent i Høje-Taastrup Kommune. Jeg glæder mig til at møde dig på relationskompetence workshoppen, som jeg faciliterer sammen med Anja. 

Uddannelse 

PD i specialpædagogik, professionsbachelor i pædagogik, certificeret Marte Meo terapeut, proceskonsulent fra COK og gruppeleder i det manualbaserede program "De Utrolige År"(DUÅ).

 

Baggrund 

Jeg blev uddannet pædagog i 1991 og har siden arbejdet med pædagogik i forskellige sammenhænge og fra forskellige positioner indenfor almen- såvel som specialområdet. Jeg har blandt andet arbejdet som pædagogisk leder, talepædagog og specialpædagogisk konsulent.

Igennem alle funktioner har jeg været drevet af en vilje og et engagement for pædagogisk udvikling. Jeg er af den overbevisning, at engagement, vitalitet, respekt og ydmyghed er en vigtig drivkraft i mit arbejde med at motivere pædagoger, lærere og forældre til at udfolde deres faglige samt personlige potentiale.

 

RELATIONSFORMIDLER 

 

Sofie Henriksen 

Mit navn er Sofie og arbejdsmæssigt befinder jeg mig i to ”verdener”, da jeg driver virksomheden YndlingsUnger.dk.

YndlingsUnger henvender sig til

personale i dagtilbud, ungdomsklubber, indskolingen og forældre med foredrag,

kurser, udviklingsforløb, supervision og ledersparring.

Alle med det overordnede formål at

støtte deltagerne til at få et blik for

hverdagens

samspil, og tage stilling til deres

hverdagspraksis.

Herudover arbejder jeg i den finansielle sektor med lederudvikling og forandringsledelse.

Uddannelse 

Jeg har en blandet uddannelsesmæssig baggrund med en kandidatgrad i pædagogisk psykologi, bachelorgrad i uddannelsesvidenskab, supervisionsuddannelse baseret på en neuroaffektiv tilgang, HD i Finansiering samt projekt- og lederuddannelser. Min mentor og samarbejdspartner har gennem de sidste år været børnepsykolog Margrethe Brun Hansen

 

Baggrund 

Jeg har i hele mit voksne arbejdsliv været optaget af hverdagens samspil mellem mennesker særligt i asymmetriske relationer, fx i relationer mellem børn og voksne eller medarbejdere og ledere - relationer hvor magtforholdet er ulige. Jeg har interesse i at bidrage til, at skabe indsigt i hvordan dette forhold bliver forvaltet på en ligeværdig måde.

Med respekt for hverdagen – så fortjener den løbende, at vi sætter tiden i stå for en stund, og går på opdagelse i hverdagens praksis. Herved får vi mulighed for at tage stilling til det, som vi gør – og øge bevidstheden om vores STYRKER – og lige så vigtigt, at få blik for nye perspektiver, som måske kalder på nye måder at tænke og handle på.

 

RELATIONSFORMIDLER 

 

Mette Madelaire 

Mit navn er Mette og du kan blandt andet møde mig på Relationsformidlernes konflikthåndteringskurser med afsæt i Low Arousal tilgangen.

Foruden at være freelancekonsulent i Relationsformidlerne, er jeg ansat som Læringskonsulent i Børne-og Undervisningsministeriets inklusionsteam.

Jeg er vant til at understøtte

udviklingsprocesser i kommuner,

dagtilbud

og skoler med fokus på inkluderende læringsmiljøer, konflikthåndtering og relationskompetencer, trivsel og mobning, forældresamarbejde, mv.

Uddannelse 

Min uddannelsesmæssige baggrund er Cand.Scient.Soc i Pædagogik & Uddannelsesstudier og Socialvidenskab fra RUC.

I tillæg til dette er jeg uddannet konfliktmægler ved Center for konfliktløsning og har bred erfaring med mediator rollen i mobbesager i skoleregi.

Jeg har en master i adfærdsdesign og ved hvordan man med enkle midler kan skabe markant forbedrede resultater inden for adfærdsændring samt sikre at strategier og planer implementeres på basis af adfærdsledelse.

 

Baggrund 

Som relationsformidler har jeg et brændende engagement i forhold til at tilbyde indsatser, der har fokus på at skabe forandringer i praksis, der gør en reel og positiv forskel for børn og unges deltagelsesmuligheder, faglige progression og trivsel. Mit arbejde i Relationsformidlerne har fokus på at understøtte professionelle i at udvide deres handlemuligheder og herigennem skabe stærke og inkluderende fællesskaber, der giver de enkelte børn oplevelsen af at høre til.

 

RELATIONSFORMIDLER 

 

Stina Clemmensen 

Mit navn er Stina. Jeg er tilknyttet Relationsformidlerne som konsulent på

Marte Meo-forløb.
Til daglig arbejder jeg som talehørekonsulent i Høje Taastrup Kommune, hvor jeg understøtter
børns sproglige og kommunikative udvikling gennem vejledning, sparring og undervisning til
både børn, forældre og pædagogisk personale.

Uddannelse 

Jeg er uddannet tegnsprogstolk, har en PD i logopædi, er certificeret Marte Meo terapeut og er
for nuværende i gang med en vejlederuddannelse i Karlstad-modellen (sprogtrænings-model).

 

Baggrund 

Jeg har siden 2008 arbejdet på børne- og Ungeområdet, hvor fællesnævneren altid har været
at skabe meningsfulde, nærværende og udviklende rammer for børn og unge samt deres
netværk. Jeg er optaget af, hvordan vi kan tænke i muligheder frem for begrænsninger og lyse
på dét, der virker i relationen fremfor at ”fejlfinde” – med en samtidig respekt for og
anerkendelse af dét, der kan være svært.
Som relationsformidler er det min opgave at understøtte fagpersoner og forældre i at få øje på ressourcer og herfra arbejde mod et udviklingsstøttende samspil. 

Jeg tilbyder Marte Meo forløb indenfor pædagogiske områder samt i socialt og sundhedsrelateret arbejde.

 

RELATIONSFORMIDLER 

 

Trine Odsgård Nielsen 

Mit navn er Trine, og jeg er en del af Relationsformidlernes Marte Meo team, hvor jeg er tilknyttet
som konsulent på Marte Meo forløb.
Jeg er ansat som talehørekonsulent i Høje Taastrup kommune. I min dagligdag arbejder jeg tæt
sammen med pædagogisk personale, forældre og børn, hvor jeg gennem vejledning, faglig sparring
og undervisning støtter op om børn med sproglige og kommunikative vanskeligheder.

Uddannelse 

Jeg er uddannet lærer, og sideløbende med mit arbejde som lærer tog jeg en PD i specialpædagogik.
Jeg er samtidig certificeret Marte Meo terapeut.

 

Baggrund 

Jeg har arbejdet med børn og unge siden 2001, først som lærer, og siden som talehørekonsulent.
Som relationsformidler understøtter jeg forældre og pædagogisk personale i at få øje på hvilken
unik betydning netop deres samspilskompetencer har i forhold til at støtte det enkelte barns
udvikling. Jeg er optaget af at bruge de ressourcer, der er tilstede i samspillet som drivkraft ind i
arbejdet med det, der er svært. Det, der driver mig, er den kontakt og udvikling, relationen kan bane
vejen for, når vi som pædagogisk personale eller forældre sætter os for at justere og dermed
kvalificere vores samspil og kommunikation. Jeg tilbyder Marte Meo forløb indenfor det
pædagogiske område samt i socialt og sundhedsrelateret arbejde.