Forebyg og håndter uenigheder & konflikter i forældresamarbejdet

 

Til ledere i skole, dagtilbud og specialtilbud  

Bliv klædt på til at forebygge og håndtere uenigheder og konflikter i forældresamarbejdet. I dette praksisnære kursusforløb får du styrket dine kompetencer til at forebygge, at uenigheder og konflikter optrapper i samarbejdet med forældre. Samtidig får du også praksisnære værktøjer til at håndtere og løsne op for allerede konfliktfyldte forældresamarbejder.    

Som leder genkender du sikkert de første tegn på, at et forældresamarbejde begynder at gå skævt. Det kan være en hård tone fra forældrene. De giver måske udtryk for mistillid til jeres pædagogiske arbejde. Eller I hører, at de taler dårligt om jeres institution igennem deres børn og unge eller andre forældre.

Du har måske også selv oplevet at stå med en følelse af frustration og afmagt over at bruge store mængder af både tid, ressourcer og engagement på møder, telefonsamtaler og skriftlig kommunikation med forældre. Og uanset hvor meget du gør, lykkes det i nogle tilfælde ikke at bryde den negative spiral i samarbejdet. Oveni kan du have frustrerede og afmægtige medarbejdere, der også har brug for din hjælp og opbakning til samarbejdet med forældrene. 

 

Måske bliver du også selv trigget og udfordret af enkelte forældre og deres tilgang - også uden at du nødvendigvis kan sætte fingeren på, hvad det handler om.

 

Det kan nogle gange være svært at gennemskue, hvad der gør, at ét forældresamarbejde udvikler sig til at blive konfliktfyldt, mens et andet ikke gør.

 

Men når forældresamarbejdet først er gået i hårdknude, kan det have store konsekvenser for din egen og dine medarbejderes motivation, arbejdsglæde og tidsforbrug. Og det kan samtidig begrænse jeres muligheder markant for at hjælpe et barn eller en ung i trivsel. 

Kursets indhold og udbytte

Du bliver som leder klædt på med viden og praksisnære værktøjer, der kan løfte kvaliteten og tilfredsheden i forældresamarbejdet markant i din institution eller skole. Samtidig vil du få frigivet energi til andre af dine vigtige kerneopgaver som leder. Du vil selv komme til at stå stærkere og mere bevidst i din mundtlige og skriftlige dialog med forældrene i hverdagen. Og du vil også blive i stand til i langt højere grad at kunne støtte dine medarbejdere i at skabe stærke og konstruktive forældresamarbejder.

Igennem kurset får du

  • Viden om konflikter og konfliktmønstre i forældresamarbejde, og hvordan I kan bruge den viden aktivt i jeres mundtlige og skriftlige dialog med forældrene.

  • Konfliktnedtrappende greb og samtaleteknikker, som I kan bruge direkte i hverdagen til   

  1. at forebygge, at uenigheder og konflikter optrapper.                                                

  2. at nedtrappe og genetablere et allerede konfliktfyldt forældresamarbejde

  • Viden om affektsmitte og praksisnære redskaber til at håndtere en konkret konfliktsituation, hvor forældre er i høj affekt.

  • Indblik i egne triggere, forforståelser og mønstre, der kan virke bag om ryggen på os, når vi oplever afmagt og frustration i et forældresamarbejde - og hvordan vi kan bruge det aktivt til at få flere handlemuligheder i samarbejdet.                                                        

  • Viden om motivation og selvbestemmelsesteori, og hvordan I som ledere kan bruge viden herfra til at styrke forældrenes motivation for at samarbejde. 

  • Videndeling, sparring og inspiration fra andre dygtige ledere, der står med de samme udfordringer i hverdagen som dig. 

Hvordan er kurset opbygget?

Kurset er bygget op af en kombination mellem små vidensoplæg, øvelser, refleksioner og gruppeprocesser. Det er designet, så du hele tiden vil kunne sætte det i relation til og i spil i forhold til dit personlige lederskab og den virkelighed, du som leder står i. Samtidig vil du blive beriget fra ledernetværket med værdifuld læring, erfaringer og refleksioner, som du også vil kunne tage med som inspiration til din egen ledelsespraksis.  

 

Dag 1: Konflikter og konfliktmønstre, egne triggere, forforståelser og mønstre - og hvordan I som ledere kan bruge det aktivt til at stå stærkere og skabe flere handlemuligheder i samarbejdet med forældrene. 

Dag 2:  Affektsmitte og praksisnære samtaleteknikker, som kan bruges direkte i hverdagen til at forebygge og nedtrappe konfliktfyldte forældresamarbejder. Vi sætter tid af på dagen til at afprøve og træne teknikkerne sammen. Dagen slutter af med, at I udtænker forskellige prøvehandlinger, som I kan afprøve frem mod dag 3.

Dag 3: Viden om motivation og selvbestemmelsesteori. Opsamling på prøvehandlinger. Sparring på, hvordan I som ledere kan forankre kursets indhold i den dialog og det samarbejde, I selv har med skolens forældre. Men også hvordan I kan bruge jeres læring fra kurset til at understøtte jeres medarbejdere i et stærkt og konstruktivt forældresamarbejde. Vi afslutter kurset med, at hver leder udvikler en personlig handleplan for at forankre kursets viden og praksisnære værktøjer i sin egen personlige og styrkede ledelse.

 

Praktisk info og tilmelding

Du tilmelder dig kurset ved at sende en mail til mette@madelaire.dk. Du angiver dit fulde navn, titel, navn på arbejdsplads samt EAN nr. Derefter vil du modtage en faktura, og du vil være sikret en plads på holdet.

Giv alle ledere i kommunen et samlet kompetenceløft

Kurset kan også købes ind til jeres kommune, hvor vi kommer til jer. 

Målgruppe

Ledelse i skoler, dagtilbud og specialinstitutioner. 

 

Datoer

Onsdag d. 5. oktober 2022

Torsdag d. 6. oktober 2022

Onsdag d. 9. november 2022

 

Alle dage er fra 9-15

 

Lokation

Industriparken 22A, 2750 Ballerup

www.kongress.dk  

 

Pris

8500 kr. ekskl. moms.

Indeholdt i prisen er forplejning i form af frugt, nødder, frokost, drikkevarer, kaffe og kage i Kongress.dk´s lækre lokaler. 

 

Billede1 Mette.jpg

Om underviseren på kurset

Mette Madelaire har bred erfaring i arbejdet med at forebygge og håndtere konflikter i hverdagen med børn og unge og deres forældre både i skoler, dagtilbud og specialinstitutioner. Mette er uddannet konfliktmægler ved Center for Konfliktløsning. Hun har i sin ansættelse i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i en årrække stået for konfliktmæglinger mellem forældre og skoler i sager, hvor forældre har klaget til den Nationale Klageinstans mod Mobning. I disse tilfælde har samarbejdet mellem skole og forældre ofte udviklet sig til at være meget ressourcekrævende og opslidende for begge parter. Mette har været ansat som læringskonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 9 år, hvor hun har samarbejdet med daginstitutioner og skoler i hele landet om at skabe stærke, inkluderende fællesskaber, hvor temaer som pædagogisk ledelse, forældresamarbejde, konflikthåndtering, trivsel og mobning har været centrale og gennemgående.

 

Mette er i dag tilknyttet Relationsformidlerne og er rundt på mange skoler og institutioner i hele landet og undervise lærere og pædagoger i børnesyn, Low Arousal, konflikthåndtering, relationskompetence, mv.  Hun er desuden ansat 3 dage om ugen i Københavns Kommune, hvor hun udvikler og kvalitetssikrer nye tidligt forebyggende pilotindsatser på skoler med fokus på at nedsætte konfliktniveauet og styrke elevernes motivation og trivsel.

 

Mettes uddannelsesmæssige baggrund er cand.scient.soc i pædagogik og uddannelsesstudier og socialvidenskab fra RUC. Hun er uddannet konfliktmægler ved Center for Konfliktløsning og har herudover en master i adfærdsdesign og stort indblik i, hvordan man med få midler kan skabe adfærdsændringer, og hvordan man kan arbejde målrettet med adfærdsledelse. Hun har desuden flere forskellige proces- og projektlederuddannelser bag sig.